Khai báo lớp Student trong package java.class sau có lỗi biên dịch hay không, nếu có thì là lỗi gì?

Khai báo lớp Student trong package java.class sau có lỗi biên dịch hay không, nếu có thì là lỗi gì?

package java.class;

class Student {}

Chọn một câu trả lời

A. Có lỗi biên dịch

incorrect package

B. Có lỗi biên dịch vì 

Student is empty 

C. Không có lỗi biên dịch 

D. Có lỗi biên dịch

package must be java

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Có lỗi biên dịch

incorrect package

Vì: Ta có:

Tên của package không thể trùng với từ khóa class

Một lớp có thể không có khai báo gì.

Tên package chỉ cần là một định danh đúng.

Tags: