Khai báo lớp nào dưới đây là đúng?

 Khai báo lớp nào dưới đây là đúng?

A. public class default {}

B. protected inner class engine {}

C. final class outer {}

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: