Khai báo hàm tính tổng các phần tử trong một mảng các số nguyên dưới đây, khai báo nào đúng:

Khai báo hàm tính tổng các phần tử trong một mảng các số nguyên dưới đây, khai báo nào đúng:

A. void Sum( int a[]);

B. long Sum( int *a);

C. void Sum(int a[], int n);    

D. Cả 3 phương án trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: