Khai báo hàm tìm giá trị lớn nhất trong một màng các số long dưới đây, khai báo nào đúng:

Khai báo hàm tìm giá trị lớn nhất trong một màng các số long dưới đây, khai báo nào đúng:

A. void Max(long *a);

B. long Max(long *a[]);

C. void Max(long a[], int n);

D. long Max(long *a, int n);

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: