Khai báo hàm đọc một text file vào một mảng các số nguyên, hãy chọn khai báo đúng

Khai báo hàm đọc một text file vào một mảng các số nguyên, hãy chọn khai báo đúng

A. void Read( char* fName, int a[]);

B. void Read(char* fName, int a);

C. void Read(char* fName, int *a);

D. void Read(char* fName, int *&a, int &n);

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: