Khai báo các biến: int m,n; float x,y; Lệnh nào sai :

Khai báo các biến: int m,n; float x,y; Lệnh nào sai :

A. n=5 ;

B. x=10 ;

C. y=12.5 ;

D. m=2.5 ;

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: