Khai báo biến nào sau đây là SAI?

Khai báo biến nào sau đây là SAI?

A. double d = 3.14;

B. int num = 10;

C. long lint = 8;

D. short int = 5;

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: