Khắc phục lỗi trong hình ảnh trên?

Khắc phục lỗi trong hình ảnh trên?

                            

A. TK Nợ: 1111

B. TK Nợ: 131

C. TK Nợ: 331

D. TK Nợ: 1121 và  TK Có: 1111

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng