Kết quả trả về của toán tử sau: Evaluate !(1 && !(0 || 1))

Kết quả trả về của toán tử sau: Evaluate !(1 && !(0 || 1))

A. True

B. False

C. Không xác định

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: