Kết quả trả về của đoạn script là gì?

Kết quả trả về của đoạn script là gì?

<?php

$rest = substr(“abcdef”, -1);

$rest = substr(“abcdef”, 0, -1);

?>

A. f,abcde

B. a,fedcb

C. b,abcdef

D. a,abcde

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: