Kết quả sau khi biên dịch mã: class A { public static void main(String[] args) {A a = new B();}} class B extends A{}

Kết quả sau khi biên dịch mã: class A { public static void main(String[] args) {A a = new B();}} class B extends A{}

A. Compiler error

B. Runtime Exception

C. No error

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: