Kết quả in ra màn hình của biểu thức sau là gì: -3+4%5/2

Kết quả in ra màn hình của biểu thức sau là gì: -3+4%5/2

A. -1

B. -3

C. 1

D. Kết quả khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: