Kết quả cuối cùng của giai đoạn xác định và phân tích yêu cầu là:

Kết quả cuối cùng của giai đoạn xác định và phân tích yêu cầu là:

A. Tài liệu SRS

B. Sơ đồ DFD

C. Sơ đồ Use case

D. Sơ đồ ERD

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: