Kết quả của giai đoạn thu thập yêu cầu là:

 Kết quả của giai đoạn thu thập yêu cầu là:

A. Bảng ước tính chi phí dự án

B. Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

C. Lược đồ ngữ cảnh

D. Lược đồ Use case và các được đồ khác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: