Kết quả của biểu thức : 15 & 29 là bao nhiêu?

Kết quả của biểu thức : 15 & 29 là bao nhiêu?

A. 12

B. 44

C. 14

D. 13

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: