Kế toán tạm ứng sử dụng các chứng từ sau:

Kế toán tạm ứng sử dụng các chứng từ sau:

A. Giấy đề nghị tạm ứng

B. Bảng thanh toán tạm ứng

C. Phiếu chi

D. Tất cả các chứng từ trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 Kế toán tạm ứng sử dụng các chứng từ sau: 

 Kế toán tạm ứng sử dụng các chứng từ sau: 

A.  Giấy đề nghị tạm ứng

B. Bảng thanh toán tạm ứng

C. Phiếu chi

D. Tất cả các chứng từ trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng