Kế toán phải trả viên chức sử dụng các chứng từ sau:

Kế toán phải trả viên chức sử dụng các chứng từ sau:

A. Bảng chấm công

B. Giấy báo làm việc ngoài giờ

C. Bảng thanh toán lương

D. Tất cả các chứng từ trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Kế toán phải trả viên chức sử dụng các chứng từ sau:

Kế toán phải trả viên chức sử dụng các chứng từ sau:

A. Bảng chấm công

B. Giấy báo làm việc ngoài giờ

C. Bảng thanh toán lương

D. Tất cả các chứng từ trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng