Kế toán không sử dụng tiêu thức phân loại nào khi phân loại nguyên liệu, vật liệu:

Kế toán không sử dụng tiêu thức phân loại nào khi phân loại nguyên liệu, vật liệu:

A. Dựa vào công dụng. mục đích sử dụng

B. Nội dùng tính chất kinh tế và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp

C. Phương pháp phân bổ chi phí vào các đối tượng sử dụng

D. Nguồn hình thành của nguyên liệu, vật liệu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng