Kế toán KHÔNG sử dụng phương pháp nào để tính khấu hao TSCĐ:

Kế toán KHÔNG sử dụng phương pháp nào để tính khấu hao TSCĐ:

A. Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

B. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần

C. Phương pháp khấu hao theo ước lượng

D. Phương pháp khấu hao theo sản lượng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng