Kế toán bên giao đại lý, khi đại lý gửi bản kê thông báo hàng đã bán được, kế toán phản ánh doanh thu:

Kế toán bên giao đại lý, khi đại lý gửi bản kê thông báo hàng đã bán được, kế toán phản ánh doanh thu:

A. Nợ tk 111, 112/ Có tk 511, Có tk 3331

B. Nợ tk 111, 111/ Có tk 511, Có tk 3331

C. Nợ tk 131/ Có tk 511, Có tk 3331

D. Nợ tk 136/ Có tk 511, Có tk 3331

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng