Kết thúc một dòng lệnh trong chương trình C++, ta sử dụng ký hiệu gì?

Kết thúc một dòng lệnh trong chương trình C++, ta sử dụng ký hiệu gì?

A.  Dấu ,

B. Dấu .

C. Dấu :

D. Dấu ;

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: