Kết hợp giữa địa chỉ IP và số hiệu cổng dịch vụ gọi là:

Kết hợp giữa địa chỉ IP và số hiệu cổng dịch vụ gọi là:

A. Tiến trình ứng dụng 

B. Socket

C. Định danh liên kết logic

D. Cặp Socket

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: