Kết cấu và hình thức của một báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính được trình bày theo:

Kết cấu và hình thức của một báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính được trình bày theo:

A. Quy định của Bộ Tài chính

B. Quy định của chuẩn mực kiểm toán

C. Tùy theo quy mô của cuộc kiểm toán

D. Tất cả ý kiến trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng