Kế toán TM ở các đơn vị HCSN sử dụng các chứng từ sau:

Kế toán TM ở các đơn vị HCSN sử dụng các chứng từ sau:

A. Biên lai rút tiền

B. Giấy rút dự toán kinh phí kiêm lĩnh TM

C. Phiếu chi

D. Tất cả các chứng từ trên

 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Kế toán TM ở các đơn vị HCSN sử dụng các chứng từ sau:

Kế toán TM ở các đơn vị HCSN sử dụng các chứng từ sau:

A. Biên lai rút tiền

B. Giấy rút dự toán kinh phí kiêm lĩnh TM

C. Phiếu chi

 

D. Tất cả các chứng từ trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng