Kỹ thuật thu thập yêu cầu cầu nào cần đến sự nhất trí của số đông?

Kỹ thuật thu thập yêu cầu cầu nào cần đến sự nhất trí của số đông?

A. Prototype

B. Facilitated Workshops 

C. Observation

D. Questionnaires & Surveys

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: