Kỹ thuật nào sau đây là xây dựng phần mềm từ các thành phần đã được thiết kế trong lĩnh vực công nghệ khác nhau?

Kỹ thuật nào sau đây là xây dựng phần mềm từ các thành phần đã được thiết kế trong lĩnh vực công nghệ khác nhau?

A.  Extreme programming

B. Evolutionary prototyping

C. Component architecture

D. Open-source development

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: