Kỹ thuật gì nên dùng cho kiểm thử đơn vị:

Kỹ thuật gì nên dùng cho kiểm thử đơn vị:

A. Kỹ thuật hộp trắng

B. Kỹ thuật hộp đen

C. Cả hai kỹ thuật hộp đen và trắng

D. Kỹ thuật hồi quy (regression)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: