Kí tự nào sau đây là kí tự xuống hàng trong PHP?

Kí tự nào sau đây là kí tự xuống hàng trong PHP?

A. \r

B. \n

C. /n

D. /r

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: