Ký tự nào dùng để kết thúc một thẻ trong HTML?

Ký tự nào dùng để kết thúc một thẻ trong HTML?

A. <

B. ^

C. *

D. /

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: