JavaScript là ngôn ngữ xử lý ở:

JavaScript là ngôn ngữ xử lý ở:

A. Client

B. Server

C. Server/client

D. Không có dạng nào.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

JavaScript là ngôn ngữ xử lý ở:

JavaScript là ngôn ngữ xử lý ở:

A. Client

B. Server

C. Server/client

D. Không có dạng nào.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: