Javascript là ngôn ngữ thông dịch hay biên dịch

Javascript là ngôn ngữ thông dịch hay biên dịch

A. Thông dịch

B. Biên dịch

C. Cả hai dạng

D. Không có dạng nào ở trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Javascript là ngôn ngữ thông dịch hay biên dịch

Javascript là ngôn ngữ thông dịch hay biên dịch

A. Thông dịch

B. Biên dịch

C. Cả hai dạng

D. Không có dạng nào ở trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: