Javascript là ngôn ngữ kịch bản có giấu được mã nguồn không?

Javascript là ngôn ngữ kịch bản có giấu được mã nguồn không?

A. Giấu được vì các kịch bản chạy ở server.

B. Không giấu được vì các kịch bản chạy ở client.

C. Hai phát biểu đều sai

D. Giấu được vì chương trình hoạt động độc lập với trình duyệt

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: