Javascript là ngôn ngữ kịch bản có dấu được mã nguồn không?

Javascript là ngôn ngữ kịch bản có dấu được mã nguồn không?

A. Không dấu được vì các kịch bản chạy ở client.

B. Dấu được vì chương trình hoạt động độc lập với trình duyệt

C. Hai phát biểu đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Javascript là ngôn ngữ kịch bản có dấu được mã nguồn không?

Javascript là ngôn ngữ kịch bản có dấu được mã nguồn không?

A. Không dấu được vì các kịch bản chạy ở client.

B. Dấu được vì chương trình hoạt động độc lập với trình duyệt

C. Hai phát biểu đều sai.

D. Hai phát biểu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: