JavaScript là ngôn ngữ kịch bản có che dấu được mã nguồn không?

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản có che dấu được mã nguồn không?

A. Không dấu được vì các kịch bản chạy phía client

B. Dấu được vì chương trình hoạt động độc lập với trình duyệt

C. Hai phát biểu trên đều sai

D. Hai phát biểu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản có che dấu được mã nguồn không?

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản có che dấu được mã nguồn không?

A.  Dấu được vì chương trình hoạt động độc lập với trình duyệt

B. Tùy thuộc vào JavaScript được code ở client hay server

C. Hai phát biểu trên đều sai

D. Hai phát biểu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: