JavaScript được bắt đầu bằng?

JavaScript được bắt đầu bằng?

A. …

B. …

C.  

D. Tất cả các dạng trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

JavaScript được bắt đầu bằng?

JavaScript được bắt đầu bằng?

A. …

B. …

C.  

D. Tất cả các dạng trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: