Javascript có các dạng biến?

Javascript có các dạng biến?

A. Number, String, Boolean

B. Number, Integer, char

C. Number, String, Boolean, Null

D. Tất cả các loại trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Javascript có các dạng biến?

Javascript có các dạng biến?

A. Number, String, Boolean

B. Number, Integer, char

C. Number, String, Boolean, Null

D. Tất cả các loại trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: