Java Virtual Machine là gì?

Java Virtual Machine là gì?

A. Là một thành phần của Java platform dùng để đọc mã bytecode trong file .class

B. Là chương trình biên dịch của java dùng để biên dịch file nguồn java thành mã bytecode.

C. Là chương trình chạy cho java

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Java Virtual Machine là gì?

Java Virtual Machine là gì?

A. Là một thành phần của Java platform dùng để đọc mã bytecode trong file .class

B. Là chương trình chạy cho java

C. Là chương trình biên dịch của java dùng để biên dịch file nguồn java thành mãbytecode.

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: