Java chạy trên hệ điều hành nào sau đây:

Java chạy trên hệ điều hành nào sau đây:

A. Microsoft Windows

B. Linux

C. Sun Solaris OS

D. Tất cả các đáp án đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Java chạy trên hệ điều hành nào sau đây:

Java chạy trên hệ điều hành nào sau đây:

A.  Sun Solaris OS

B. Microsoft Windows

C. Linux

D. Tất cả các đáp án đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: