Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là:

Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là:

A. Cuối năm 1999

B. Cuối năm 1998

C. Cuối năm 1997   

D. Cuối năm 1996

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng