int x;

int x;

for(x = 0; x < 10; x++) { }

 What is the final value of x when the code is run?

A. 10

B. 9

C. 0

D. 1

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

int x,

int x,

a = 6,

b = 7;

x = a+++b++;

Cho biết giá trị của x, a và b sau khi thi hành đoạn mã sau:

A. x = 15, a = 7, b = 8

B. x = 15, a = 6, b = 7

C. x = 13, a = 7, b = 8

D. x = 13, a = 6, b = 7

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

int[] x = {

int[] x = {

1,

2,

3,

4,

5

};

int[] y = x;

System.out.println(“s=” + y[2]);

Cho đoạn mã sau. Sau khi thực hiện, giá trị của y[2] là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

int[] x = {

int[] x = {

1,

2,

3,

4,

5

};

int[] y = x;

y[2] = 10;

System.out.println(“s=” + x[2]);

Cho đoạn mã sau. Sau khi thực hiện x[2] bằng bao nhiêu?

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: