int x = 3;

int x = 3;

int y = 10;

System.out.println(y % x);

Cho biết kết quả của đoạn mã sau :

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: