int x = 11;

int x = 11;

do {

x += 20;

} while ( x < 10 );

Cho đoạn mã sau đây. Đoạn mã trên lặp bao nhiêu lần?

A. 0

B. 1

C. 4

D. 5

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: