int x = 0,

int x = 0,

y = 4,

z = 5;

if (x > 2) {

if (y < 5) {

System.out.println(“message one”);

}

else {

System.out.println(“message two”);

}

}

else if (z > 5) {

System.out.println(“message three”);

}

else {

System.out.println(“message four”);

}

Cho biết kết xuất của đoạn mã sau:

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: