int values[] = {

int values[] = {

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8

};

for (int i = 0; i < X; ++i)

System.out.println(values);

Cho đoạn mã sau đây. Giá trị của X phải là bao nhiêu để đoạn mã in ra 4 phần tử đầu tiên của mảng?

A. 1

B. 4

C. 8

D. Không có giá trị nào vì đoạn mã có lỗi.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: