int p = 4;

int p = 4;

p = 10 + ++p;

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: