int open(tep1, O_TRUNC);

int open(tep1, O_TRUNC);

Câu lệnh sau có ý nghĩa gì?

A. Mở tệp nhị phân để ghi.

B. Xóa nội dung của tệp.

C. Mở tệp văn bản để đọc và ghi.

D. Tất cả các đáp án trên.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: