int n = 0;

int n = 0;

for (int i = 0; i < 10; i += 4) n += i;

Cho đoạn chương trình. Giá trị của biến n là:

A. 8

B. 12

C. 16

D. 20

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: