int[] mang = new int[10];

int[] mang = new int[10];

int s = 0;

int j = 0;

for (int i: mang) {

i = ++j;

s += i;

}

System.out.println(“S = “ + s);

Khối lệnh thực hiện chuyện gì?

A. Nhập dữ liệu cho mang nguyên.

B. Tính tổng mảng nguyên.

C. Nhập dữ liệu và tính tổng mảng nguyên.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: