int main(int argc, char** argv)

int main(int argc, char** argv)

{

const char* foo = “wow”; // line 1

foo = “top”; // line 2

foo[0] = 1; // line 3

return 0;

}

 For the code below which lines should be reported as errors by a compiler?

A. 1

B. 2

C. 3

D. None of the lines

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Biến foo là biến const, trình biên dịch không cho phép thay đổi giá trị của biến foo.

Tags: