int i;

int i;

for (i = 10; i <= 99; i++)

if ((i / 10) / (i % 10) == 2) System.out.print(“\t ” + i);

Cho biết kết quả sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:

A. Lỗi Biên Dịch

B. Lỗi Thực Thi

C. Không hiển thị gì

D. 21  42   63   84

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

int i,

int i,

t;

for (i = 1, t = 0; i <= 5;)

t = t + ++i;

System.out.println(“t = ” + t);

Cho biết kết quả của t sau khi thực hiện đoạn lệnh sau :

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

int i,

int i,

t;

for (i = 1, t = 0; i <= 5; i++)

t = t + i;

System.out.println(“t = ” + t);

Cho biết kết quả của t sau khi thực hiện đoạn lệnh sau 

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: